01
Maan pran mero sai naam bhajos
Pravu chintan ma sara jiban bitos
Ma maa sakti badhos prem bhakti badhos
Sai nam mero maha mantra badhos


02
Bhajau sairam bhajau sairam
Sairam sairam bhajau sairam
Bhajau sai krishna bhajau sai krishna
Basuri ko dhun ma bhajau sai krishna
Bhajau sai shankar bhajau sai shankar
Damaru ko talai mabhajau sai krishna


03
Sairam sairam ram sai ram
Sai krishna sai krishna krishna krishna sai krishna
Vanda vandae sairam vhabha sagar paar garau
Bhakti bhav le hari naam japda japdae sai milau